Hafan Yoga Cymru ar gau tan 31 Mai 2020

 

Mae’n ymddangos ein bod ni’n dal yn rhydd o’r coronafeirws yn Hafan Yoga Cymru, ond yn sgil trafodaethau rŷn ni wedi cael gyda nifer o drefnwyr encilion dros yr wythnos ddiwethaf, mae’n amlwg fod nifer ohonynt wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd iawn ynglŷn â’u hencilion yn Hafan Yoga Cymru. Yn yr un modd, rŷn ni hefyd wedi gorfod wynebu penderfyniadau anodd.

 

Mae ein penderfyniadau ni wedi eu lliwio gan gyhoeddiadau’r llywodraeth dros yr wuythnos aeth heibio. Er bod sawl cwestiwn eto i’w hateb, daeth yn gliriach pa drywydd y dylem fod yn ei ddilyn yn Hafan Yoga Cymru.

 

Rŷn ni felly wedi penderfynu can Hafan Yoga Cymru tan ddiwedd mis Mai o leiaf. Mae hyn yn golygu na fyddwn ni’n gallu cynnal yr encilion sydd wedi eu trefnu yma tan 31 Mai 2020.

 

Rŷn ni wrthi’n tafod gyda gwahanol sefydliadau i benderfynu’n unioon hyd a lled ein penderfyniad i gau. Mae’n bosib y bydd yn rhaid i ni ymestyn y cyfnod o fod ar gau yn seiliedig ar eu cyngor. Gall cyngor y llywodraeth hefyd olygu bod yn rhaid i ni fod ynghau am yn hirach.

 

Mae rhai o’r encilion sydd wedi cael eu heffeithio eisoes wedi cael cynnig dyddiadau eraill yn hwyrach yn yr haf, ac mae rhai trefnwyr eisoes wedi bwcio'u lle gyda ni ar gyfer yr hydref. Gobeithiwn yn fawr y byddwn yn gallu cynnal encilion yn Hafan Yoga Cymru yn nes ymlaen yn y flwyddyn. Gan ddibynnu ar ba mor hir y bydd angen i ni fod ynghau, rŷn ni wedi cynniog yr opsiwn i drefnwyr i gynnal encilion yn ystod mis Awst ac yn gynnar ym mis Rhagfyr, pan fyddem fel arfer wedi cau beth bynnag.

 

Yn y cyfamser, hyd nes y byddwn yn gallu estyn croeso i chi eto i Hafan Yoga Cymru, gofalwch am eich hunain, a byddwch iach.

 

21/03/20

 

 

Ein hymtaeb ni yn Hafan Yoga Cymru i’r Coronafeirws

 

Mae’n rhwydd meddwl ein bod ni’n bell i ffwrdd o helbulon y byd yn Hafan Yoga Cymru, ond rŷn ni hefyd wedi cymryd camau synhwyrol i leihau’r risg o ddal y coronafeirws — i ni’n hunain, ac i chi fel ein gwesteion yn ystod eich encilion yma.

 

Mae gyda ni gyflenwad da o lanhawr dwylo alcohol i’w rannu gyda’n gwesteion , cyflenwad da o hancesi, menig latex, digonedd o ddŵr twym a sebon, a safon hylendid a glanweithdra uchel.

 

Hwyrach y bydd salwch — neu bryder am salwch — yn taro’r sawl o’ch plith sydd wedi bwriadu dod yma ar gyfer encil, ac rŷn ni’n ymwybodol o’r ffaith y gallai’r coronafeirws gael ei gludo yma gan un o’n gwesteion. Y cyfan allwn ni ofyn yw i’n gwesteion i gymryd y gofal rhesymol arferol ynghylch eu hiechyd hwy eu hunain, ac iechyd eraill, os ydyn nhw (neu aelodau clòs o’r teulu neu gydnabod agos) yn teimlo’n sâl, ac i fod yn ymwybodol o bwy maen nhw wedi bod yn eu cwmni, ac o’u hanes teithio diweddar.

 

Rŷn ni wastad yn awgrymu’n gryf y dylai trefnwyr, a’r sawl sy’n dod ar encil, fod ag yswiriant perthnasol yn ei le ar gyfer achlysuron tebyg i hwn, fel os oes rhaid i ni — neu drefnydd — ganslo encil, neu eich bod chi yn methu dod i’ch hencil, yna gall fod cyfle i chi gael rhywfaint o iawndal.

 

Byddwn yn cadw i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ac asiantaethau eraill y llywodraeth, gan Croeso Cymru a Busnes Cymru, a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon os y byddwn yn gorfod cymryd penderfyniadau a fydd yn effeithio arnoch chi.

 

Heblaw fod tro annisgwyl ar fyd, mae Hafan Yoga Cymru yn gweithredu yn ôl ein harfer, ac yn edrych ymlaen i’ch croesawu chi yma.

 

 

13/03/20

Hafan Yoga Cymru

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH

01239 811442